Pramene

Pramene

Banská Bystrica

Literatúra

BÁRTA, Vladimír et al. Banská Bystrica: ako sme tu žili 3. Slovenská Ľupča: AB ART press, [2016]. 128 s. ISBN 978-80-89850-01-3.

BEŇUŠKA, Ján – BAHÝL, Vladimír. Amfiteáter: včera, dnes a zajtra (1951 – 2016). Banská Bystrica: Občianske združenie Za živa na amfiteátri, 2016. 207 s. ISBN 978-80-972498-0-9.

DEMUTH, Karol – HRÚZ, Pavel – ŠOKA, Milan. Banská Bystrica a okolie: vlastivedno-turistický sprievodca. Banská Bystrica: Spektrum Grafik, 2015. 183 s. ISBN 978-80-89189-22-9.

DULLA, Matúš et al. Slávne vily Slovenska. Praha: Foibos, 2010. 288 s. ISBN 978-80-87073-26-1.

HLEDÍKOVÁ-POLÍVKOVÁ, Ida. Komedianti – kočovníci – bábkari. Bratislava: Divadelný ústav, 2006. 190 s. ISBN 80-88987-77-6.

HRÚZ, Pavel. Memoáre medeného mesta: trištvrte tisícročie Banskej Bystrice. Levice: LCA Publishers Group. 204 s. ISBN 80-89129-83-8.

INŠTITORISOVÁ, Dagmar et al. Čítanie v mysli bábkara a básnika (Jozefa Mokoša). Bratislava: Slovenské centrum UNIMA; Vysoká škola múzických umení, 2016. 424 s. ISBN 978-80-972485-8-1.

KARVAŠ, Peter. V hniezde. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1981. 312 s.

KOVÁČ, Ján – SCHOLTZ, Pavol (eds.). Banská Bystrica: sborník prác k 700. výročiu založenia mesta. Martin: Osveta, 1955. 222 s.

LAŠŠÁKOVÁ, Ľubica (ed). Polstoročie kvalitnej kultúry: 50 rokov PKO. Banská Bystrica: Brummer & Brummer, [2012]. 83 s. ISBN 978-80-971270-3-9.

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta – DLHÁŇOVÁ, Viera. Divadelná architektúra na Slovensku. Bratislava: Divadelný ústav, 2011. 321 s. ISBN 978-80-89369-35-5.

Osobnosti mesta Banská Bystrica 1. Banská Bystrica: Dom národov – Raduana, 2013. 102 s. ISBN 978-80-971556-0-5.

Pamätihodnosti mesta Banská Bystrica 2. Banská Bystrica: Grafické štúdio Inak, 2015. 87 s. ISBN 978-80-972059-0-4.

PAPRČKA, Milan et al. Banská Bystrica z neba. Banská Bystrica: CBS, 2017. 112 s. ISBN 978-80-8144-128-8.

PREDMERSKÝ, Vladimír. K prameňom rodových tradícií slovenských kočovných bábkarov – II. In Loutkář. ISSN 1211-4065, 2010, roč. 60, č. 1, s. 10-11. Dostupné aj na internete: www.loutkar.eu

SKLENKA, Vladimír. Radvanský jarmok v minulosti. Banská Bystrica: Dali-BB, 2014. 80 s. ISBN 978-80-8141-073-4.

Skopal, Eduard. Prvá výročná zpráva st. ústavu učiteľského v Ban. Bystrici. Banská Bystrica: Kníhtlačiareň Slovenská Grafia, 1928. 23 s.

TROLIGOVÁ, Zlata. Prínos divadelných ochotníkov na rozvíjanie kultúry v Banskej Bystrici po roku 1918. Príspevok prednesený na konferencii Veda a kultúra na Slovensku v podmienkach novovzniknutej ČSR, 10. – 11. október 2018, Banská Bystrica.

VANSOVÁ, Terézia. Slovenka doma i na cestách. Bratislava: Aspekt, 2011. 349 s. ISBN 978-80-855-499-35.

VARGIC, Branislav. Od školských hier k štátnej opere. Banská Bystrica: Štúdio Harmony, 2004. 97 s. ISBN 80-8915-06.

Internetové zdroje

www.bbsoo.sk

www.permon.eu

www.stateopera.sk

www.udfv.sav.sk

www.uluv.sk

zlatyfond.sme.sk

Autorka divadelných prechádzok v meste Banská Bystrica ďakuje za spoluprácu Literárno-hudobnému múzeu v Banskej Bystrici, vedúcej – pani Soni Šváčovej, odborným zamestnankyniam – pani Márii Láskovej a pani Zlatke Troligovej. V neposlednom rade ďakuje za konzultáciu pánovi Jánovi Balážovi, amatérskemu historikovi a redaktorovi Bystrického permona, ktorý sa dlhodobo venuje histórii mesta Banská Bystrica, pani Kláre Kubíčkovej, významnej slovenskej historičke architektúry, a kolegyniam, divadelníčkam – Alžbete Lukáčovej, dramaturgičke Štátnej opery, a Uršuli Turčanovej, dramaturgičke DJGT Zvolen.

Bratislava

Literatúra

ADAMEC, V. Kto je kto na Slovensku 1991? Bratislava: Konzorcium Encyklopédia, 1991.

Album representantů všech oborů veřejného života československého. Praha: Josef Zeibrdlich, 1927.

BAHNA, J. M. – BERKA, T. Vily na Slavíne. Bratislava: Marenčin PT, 2019.

BAHNA, J. M. – BERKA, T. Vily nad Bratislavou. Bratislava: Marenčin PT, 2013.

BAHNA, J. M. – BERKA, T. Vily nad Hradom. Bratislava: Marenčin PT, 2016.

BAKOŠOVÁ-HLAVENKOVÁ, Zuzana. Elixír smiechu: Jozef Kroner a Kronerovci. Bratislava: Divadelný ústav; Vysoká škola múzických umení – Divadelná fakulta, 2010. 353 s. ISBN 978-80-89439-03-4.

BAKOŠOVÁ, Zuzana. Kolotoč herectva. Bratislava: Divadelný ústav, 2001. 299 s. ISBN 80-88987-22-9.

BALCO, V. – HALČINOVÁ, K. (eds.). Vysoká škola múzických umení v Bratislave: 1949 –2009. Bratislava: Slovart, 2009.

BARTKO, Fedor et al. (eds.). Dom československo-sovietskeho priateľstva 1961 – 1981 v Bratislave. Bratislava: Obzor, 1981. 59 s.

Biografický lexikón Slovenska I: A – B. Martin: Slovenská národná knižnica, 2002.

Biografický lexikón Slovenska II: C – F. Martin: Slovenská národná knižnica, 2004.

Biografický lexikón Slovenska III: G – H. Martin: Slovenská národná knižnica, 2007.

Biografický lexikón Slovenska IV: Ch – Kl. Martin: Slovenská národná knižnica, 2010.

Biografický lexikón Slovenska V: Km – L. Martin: Slovenská národná knižnica, 2013.

Biografický lexikón Slovenska VI: M – N. Martin: Slovenská národná knižnica, 2017.

BOHÚŇ, E. Zaprášené histórie. Bratislava: Obroda, 1948.

BORODÁČ, J. – MEDVEĎ, J. (ed.). Spomienky. Bratislava: Národné divadelné centrum, 1995.

CESNAKOVÁ-MICHALCOVÁ, Milena – NOSKOVIČ, Alexander – ČAVOJSKÝ, Ladislav et al. Kapitoly z dejín slovenského divadla: od najstarších čias po realizmus. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 1967. 590 s.

CESNAKOVÁ-MICHALCOVÁ, M. Operná spoločnosť grófa Erdődyho v Bratislave 1785 – 1788. In Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 14, s. 3.

CESNAKOVÁ-MICHALCOVÁ, M. Operná spoločnosť grófa Erdődyho v Bratislave 1785 – 1788 II. In Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 15, s. 3.

CESNAKOVÁ-MICHALCOVÁ, M. Operná spoločnosť grófa Erdődyho v Bratislave 1785 – 1788 III. In Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 16, s. 3.

CESNAKOVÁ-MICHALCOVÁ, Milena. Premeny divadla: inonárodné divadlá na Slovensku do roku 1918. Bratislava: VEDA, 1981. 292 s.

ČAHOJOVÁ, B. (ed.). Polstoročie s múzami 1949 ... 1999: zborník o VŠMU. Bratislava: Vysoká škola múzických umení, 1999.

Československý hudební slovník osob a institucí. 1. svazek: A – L. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1963.

Československý hudební slovník osob a institucí. 2. svazek: M – Ž. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1965.

ČOMAJ, Ján. Petržalka, Engerau – Ligetfalu. Bratislava: Marenčin PT, 2017. 208 s. ISBN 978-80-8114-928-3.

DAHMS, Sibylle – SCHROEDTER, Stephanie. Der Tanz – ein Leben. In Memoriam Friderica Derra de Moroda. Salzburg: Selke Verlag, 1997. ISBN 3-901353-14-3, s. 124.

DOLENSKÝ, A. Kulturní adresář ČSR. Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic. 1. ročník. Praha: Josef Zeibrdlich, 1934.

DOLENSKÝ, A. Kulturní adresář ČSR. Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic. 2. ročník. Praha: Josef Zeibrdlich, 1936.

DUNAJOVÁ, E. Kronika I. hudobnej školy v Bratislave na Františkánskom námestí č. 2. Dostupné na internete: digitalna.kniznica.info

DUŠINSKÝ, G. Bruno Walter v Bratislave 1897 – 98. In Slovenská hudba, 1967, roč. 11, č. 3, s. 113-118.

Encyklopédia dramatických umení Slovenska I A – L. Bratislava: Veda, 1989. 692 s. ISBN 80-224-0000-9.

Encyklopédia dramatických umení Slovenska II M – Ž. Bratislava: Veda, 1990. 710 s. ISBN 80-224-0001-7.

GODÁROVÁ, Z. – VYHNÁNEK, J. Hudobný sprievodca po Bratislave. Bratislava: Hudobné centrum, 2016.

GREGOROVÁ, H. Spomienky. Bratislava: Tatran, 1979.

HACKENBERGER, A. Legenda na rohu. Bratislava: Perfekt, 2012.

HOLČÍK, Š. Paláce konzervatória sú už zabudnuté. In Bratislavské noviny [online]. 17. 1. 2009 [cit. 2019]. Dostupné na internete: www.bratislavskenoviny.sk

HOZA, Š. Ja svoje srdce dám. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1989.

HRUŠOVSKÝ, J. Čarovný kľúč. Praha: Panton, 1966.

HRUŠOVSKÝ, J. Umelci a bohémi. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1963.

JANOUŠEK, Miloš. Divadlo u Rolanda alebo Roland retro. Bratislava: Tália-press, 1996. 307 s. ISBN 80-85718-32-4.

Jozef Kroner: talent, intuícia, pokora herca: zborník. Ed. Dagmar Podmaková. Bratislava: Kabinet divadla a filmu SAV, 2003. 199 s. ISBN 80-967283-7-7.

KARVAŠ, P. – MRÁZ, A. – MRLIAN, R. (eds.). Andrej Bagar: sborník štúdií, spomienok a fotografií. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1960.

KALINAYOVÁ-BARTOVÁ, J. (ed). Hudobné dejiny Bratislavy od stredoveku po rok 1918. Bratislava: Ars Musica, 2019. ISBN 978-80-971672-4-0. 

KOUTNÍK, B. Československo. Biografie 1 – 3. Praha: Státní tiskárna Praha, 1936-41.

KUNOVÁ, K. Andrej Bagar 1900 – 1966 včera dnes a zajtra. Bratislava: Divadelný ústav, 2011. Dostupné na internete: www.theatre.sk

KRONER, Jozef. Herec na udici. Bratislava: Tatran, 1970. 124 s.

KRONER, Jozef. Herec nejen na udici. Praha: Mladá fronta, 1982. 127 s.

LABAN, R. von – VOJTEK, M. Život pre tanec. Spomienky. Bratislava: Divadelný ústav, 2012. ISBN 978-80-89369-44-7.

LAJCHA, L. (ed.). Dokumenty SND 1: 1920 – 1938. Zápas o zmysel a podobu SND. Bratislava: Divadelný ústav, 2000.

LAJCHA, L. (ed.). Dokumenty SND 2: 1939 – 1945. Divadlo v rokoch vojny. Bratislava: Divadelný ústav, 2000.

LAJCHA, L. (ed.). Ivan Ballo a opera SND. Bratislava: Národné divadelné centrum, 1995.

LAJCHA, L.. Silueta generácie: osobnosti činohry SND. Bratislava: Divadelný ústav 2013. 583 s. ISBN 978-80-89369-41-6.

LASLAVÍKOVÁ, J. Mestské divadlo v Prešporku na sklonku 19. storočia : medzi provinciou a metropolou. Bratislava : Hudobné centrum, Historický ústav SAV, 2020. 356 s. ISBN 978-80-89427-47-5.

MARCZALI, Henrik. Mária Terézia. Budapest: Magyar Történelmi Társulat, 1891.

MEDVECKÝ, Matej (ed.). Fenomén Bratislava. Bratislava: Ústav pamäti národa, 2011. 497 s. ISBN 978-80-89335-39-8.

MRLIAN, R. Andrej Bagar. Bratislava: Tatran, 1985.

MISTRÍK, M. (ed.). Max Reinhardt a/und Bratislava/Pressburg. Viedeň, Bratislava: Theatermuseum, VEDA, 2019. 

Národní divadlo a jeho předchůdci. Slovník umělců divadel Vlastenského, Stavovského, Prozatímního a Národního. Praha: Academia, 1988.

NEVRLÝ, M. – ČOMAJ, J. Šachová Bratislava. Bratislava: Vydavateľstvo PT, 2005.

NOVÁČEK, Z. – MOKRÝ, L. – BALLOVÁ, Ľ. (eds.). Významní interpreti a Bratislava v 19. storočí. Bratislava: Mestský dom kultúry a osvety, 1976.

OBUCHOVÁ, V. Ondrejský cintorín. Bratislava: Vydavateľstvo PT, 2004.

OBUCHOVÁ, V. – HOLČÍK, Š. Cintorín pri Kozej bráne. Bratislava: Vydavateľstvo PT, 2006.

Pamätnica Slovenského národného divadla: sborník. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1960.

PERROTTET, Susanne. Ein bewegtes Leben. Berlin, Beltz Quadriga, 1995. ISBN 3886792463.

PINĎÁK, Rudolf – MENSCHY, Karol. Spomienky na niekdajšiu Valonskú ulicu II. In Bratislavské noviny [online]. 7. 10. 2006 [cit. 20. 10. 2019]. Dostupné na: www.bratislavskenoviny.sk

POLÁK, Milan (ed.). Bol raz jeden kabaret Tatra revue (1958 – 1970): v referátoch, spomienkach, dokumentoch a na fotografiách. Bratislava: Národné divadelné centrum, 1997. 282 s. ISBN 80-85455-38-2.

POLÁK, P. K otázke návštevy Wolfganga Amadea Mozarta v Bratislave. In Slovenská hudba, 2007, roč. 33, č. 3-4, s. 408-415.

PRESTON-DUNLOP, Valerie. Rudolf Laban: an Extraordinary Life. London: Dance Books, 1998. ISBN 1852730609.

PRESTON-DUNLOP, Valerie. Úvod. In LABAN, Rudolf von. Život pre tanec. Spomienky. Bratislava: Divadelný ústav, 2012. ISBN 3-901353-14-3, s. 7-12.

RAJTEROVÁ, A. Bratislavská mladosť Heinricha Marschnera. In Hudobný život, 1990, roč. 22, č. 25, s. 10-11.

REIMANN, J. Adresár mesta Bratislavy. I. čiastka. Ulice, námestia. Majitelia domov. Soznam bytov. Bratislava: Grenzbote, 1929.

REIMANN, J. Adresár mesta Bratislavy. II. čiastka. Doplnok adresára. Soznam ulíc. Továrne, obchody, podniky. Úrady, vojsko. Cirkev. Spolky. Noviny. Bratislava: Grenzbote, po 1929.

Reprezentačný lexikon Slovenska a Podkarpatskej Rusi. Bratislava: Academia, 1936.

SALNER, P. Bratislavské kaviarne a viechy. Bratislava: Vydavateľstvo PT, 2006.

SATINSKÝ, Július. Chlapci z Dunajskej ulice. Bratislava: Albert Marenčin – Vydavateľstvo PT, 2002, s. 95.

SATINSKÝ, Július. Momentálne som mŕtvy, zavolajte neskôr. Bratislava: Ikar, 2003, s. 9.

SATINSKÝ, Július. Polstoročie s Bratislavou: z mojich denníkov. Albert Marenčin – Vydavateľstvo PT, Bratislava 2002, s. 9.

SATINSKÝ, Július. Súboj s pamäťou 1959 – 1989. Rukopis pre bulletin pripravovaný k 30. výročiu spolupráce L & S.

SEČANSKÝ, I. Spomienky a vyznania lekára. Bratislava: SAP, 1997.

SLUŠNÁ, O. (ed.). Kto je kto na Slovensku 1969. Bratislava: SLOVAKPRESS, 1970.

SUCHOŇOVÁ, D. (ed.). Podmanený svet. Bratislava: Mladé letá, 1981.

SZABÓ, Ivan. Smiech a slzy Tatra revue. Bratislava: Vydavateľstvo PT, 2009. 286 s. ISBN 978-80-8114-002-0.

ŠEBO, Juraj. Normálne 70. roky. Bratislava: Vydavateľstvo PT, 2009. 340 s. ISBN 978-80-8114-001-3.

ŠEBO, Juraj. Zlaté 60. roky. Bratislava: Vydavateľstvo PT, 2008. 277 s. ISBN 978-80-89218-92-9.

ŠTEFKO, Vladimír et al. Dejiny slovenského divadla. I.: (do roku 1948). Bratislava: Divadelný ústav, 2018. 731 s. ISBN 978-80-8190-039-6.

TOMČÍK, V. Bratislavské dni a noci. Bratislava: Ikar, 2006.

TOMEŠ, J. – LÉBLOVÁ, A. Československý biografický slovník. Praha: Academia, 1992.

TYROLT, R. Aus dem Tagebuche eines Wiener Schauspielers 1848 – 1902. Wien und Leipzig: Wilhelm Braumüller, 1904.

ULLMANN, Lisa. Lábán Rudolf. In Tánctudományi tanulmányok 1959-1960. Budapest: Magyar Táncművészek Szövetsége Tudományos Bizottsága, 1960, p. 79-92.

VAŠŠ, M. Bratislavská umelecká bohéma v rokoch 1920 – 1945. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2016.

VOJTEK, Miklós. Bratislavské korene Rudolfa von Labana. In Život pre tanec. Spomienky. Bratislava: Divadelný ústav, 2012. ISBN 3-901353-14-3, s. 129-171.

VOJTEK, Miklós. Terpsichora Istropolitana: tanec v Prešporku 18. storočia. Bratislava: Divadelný ústav, 2009. ISBN 978-80-89369-04-1.

VYHNÁNEK, J. Bratislavské kalendárium, [s.a.]. Osobný archív autora.

VYHNÁNEK, J. Osobnosti pochované na bratislavských cintorínoch, [s.a.]. Osobný archív autora.

VYHNÁNEK, J. Zoznam budov v Bratislave, [s.a.]. Osobný archív autora.

VYHNÁNEK, J. Zoznam pamätných tabúľ a pamätníkov v Bratislave, [s.a.]. Osobný archív autora.

VYHNÁNEK, J. Zo začiatkov 120-ročnej Štefánky [online]. 4. 4. 2018. Dostupné na internete: bratislavskerozky.sk

VYHNÁNEK, J. Legendárna Astorka [online]. 27. 3. 2013. Dostupné na internete: bratislavskerozky.sk

VYHNÁNEK, J. U červeného vola [online]. 25. 10. 2013. Dostupné na internete: bratislavskerozky.sk

VYHNÁNEK, J. – CMOREJ, J. História bratislavského hotela Carlton, [s.a.]. Pripravovaná publikácia.

WALTER, B. Téma s variacemi. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1965.

Who’s Who in Central and East-Europe 1933/34. Zürich: Central European Times, 1935.

ZAVARSKÝ, E. Ján Levoslav Bella. Život a dielo. Bratislava: Vydavateľstvo SAV, 1955.

ŽÁRY, Š. Bratislavský chodec. Bratislava: Albert Marenčin Vydavateľstvo PT, 2004.

Osobná komunikácia

KRONEROVÁ, Zuzana. August 2019. Osobný rozhovor s dcérou Jozefa Kronera.

Periodiká

Gardista, (Westungarischer) Grenzbote, Kultúrny život, Pressburger Zeitung, Slovák, Slovenský denník, Večerník a i.

Archívy

HÜBNER, R. Spomienky. Archív Divadelného ústavu v Bratislave, Fondy osobností.

Internetové zdroje

www.orsr.sk

cintoriny.sk

snd.sk

vtedy.tasr.sk

www.katasterportal.sk

www.tankonba.sk

www.zusruppeldta.eu

Košice

Literatúra

BENCZÚR, Vilmos. Kassai játékszin. A százéves kassai magyar szinészet története 1816 – 1916 [Košické divadlo. Dejiny storočného maďarského divadelníctva v Košiciach 1816 – 1916]. Košice – Kassa, 1924.

BÉREŠ, Dušan – KLEBAN, Miroslav. Obrázky z prvorepublikových Košíc: kultúra a umenie 1918 – 1938. Košice: Východoslovenské múzeum v Košiciach, 2020. 123 s. ISBN 978-80-89093-64-9.

BORODÁČ, Janko. Spomienky. Bratislava: Národné divadelné centrum, 1995. 344 s. ISBN 80-85455-07-2.

DLHÁŇOVÁ, Viera. Malá scéna Štátneho divadla Košice alias Kino Tivoli, Kino Partizán, Štúdio Smer, Veľké Kasíno, Kino Korzo [online]. Dostupné na internete: www.theatre-architecture.eu

FERKO, Tibor. Divadelné letopisy mesta Cassa, Caschau, Kassa, Košice v súvislostiach dejín 1557 – 1945 – 2015. Košice: EQUILIBRIA, 2017. 1059 s. ISBN 978-80-8143-194-4.

HARČAR, Anton. Žil som v Košiciach. Bratislava: LÚČ, 2003. 520 s. ISBN 80-7114-439-8.

HIMIČ, Peter. Divadlo na východnom Slovensku I.: od počiatkov do roku 1945. Banská Bystrica: Fakulta dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, 2020. 132 s. ISBN 978-80-8206-034-1.

CHMELKO, Andrej. V zajatí Tálie. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1989. 332 s. ISBN 80-220-0030-2.

JONÁŠOVÁ, Emília. Príbehy divadelnej budovy v Košiciach. Bratislava: Národné divadelné centrum, 1998. 62 s. ISBN 80-85455-88-9.

LEHUTA, Emil. Dramatik Jonáš Záborský. Bratislava: Národné divadelné centrum, 1998. 323 s. ISBN 80-85455-82-1.

MIHOKOVÁ, Mária. Divadelné budovy v Košiciach. In Hudobné divadlo v Košiciach 1789 – 1989: zborník referátov z muzikologickej konferencie 24. 5. 1991. Košice: Slovenská hudobná únia, Regionálne združenie v Košiciach, 1991. ISBN 80-900402-4-1, s. 97-110.

MIŠOVIC, Karol. Náčrt k problematike režijnej a dramaturgickej tvorby Janka Borodáča počas pôsobenia v Košiciach. In Slovenské divadlo. ISSN 0037-699X, 2019, roč. 67, č. 1, s. 24, 25.

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta – DLHÁŇOVÁ, Viera. Divadelná architektúra na Slovensku. Bratislava: Divadelný ústav, 2011. 321 s. ISBN 978-80-89369-35-5.

NĚMEC, Zdeněk. Košice 1780 – 1918. Sečovce: PERGAMEN, 1994. 298 s. ISBN 80-967199-8-X.

PAŠUTHOVÁ, Zdenka – HUDEC, Rudolf. Marška. Denník Karla Baláka. Bratislava: Divadelný ústav, 2011. 271 s. ISBN 978-80-89369-32-4.

POTEMROVÁ, Mária (ed). Hudobné divadlo v Košiciach 1789 – 1989: zborník referátov z muzikologickej konferencie 24. 5. 1991. Košice: Slovenská hudobná únia, Regionálne združenie v Košiciach, 1991. 194 s. ISBN 80-900402-4-1.

Liptovský Mikuláš

Literatúra

Biografický lexikón Slovenska. Martin: Matica slovenská, 2002 – 2017.

ČAVOJSKÝ, Ladislav – ŠTEFKO, Vladimír. Slovenské ochotnícke divadlo 1830 – 1980. Bratislava: Obzor, 1983. 505 s.

DULLA, Matúš – MORAVČÍKOVÁ, Henrieta. Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava: Slovart, 2002. 511 s.

Encyklopédia dramatických umení Slovenska 1: A – L. Bratislava: Veda, 1989. 692 s. ISBN 80-224-0000-9.

Encyklopédia dramatických umení Slovenska 2: M – Ž. Bratislava: Veda, 1990. 710 s. ISBN 80-224-0001-7.

FIAČANOVÁ, Daniela. Gašpar Fejérpataky-Belopotocký – život a dielo. In Sdružení knihoven České republiky = The Czech Republic Library Association = Bibliotheksverband der Tschechischen Republik. Ed. Jaromír Kubíček. Brno: Sdružení knihoven České republiky, 2005. ISBN 80-86249-32-8, s. 7-12. Dostupné na: docplayer.org

FIAČANOVÁ, Daniela. Ženy v dejinách mesta Liptovský Mikuláš. In Sláva šľachetným III. Liptovský Mikuláš: Spolok Martina Rázusa, 2014, s. 167-179.

INŠTITORISOVÁ, Dagmar et al. Peter Scherhaufer – učiteľ „šašků“. Bratislava: Eleonóra Nosterská – NM Code, 2006. 390 s. ISBN 9788096919512.

MARTÁK, Ján. Ochotnícka činohra 1918 – 1944. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 1965. 361 s.

PALKA, John. Moje Slovensko, moja rodina. Bratislava: Kaligram, 2010. 432 s. ISBN 9788081013799.

PAŠUTHOVÁ, Zdenka – HUDEC, Rudolf. Marška. Denník Karla Baláka. Bratislava: Divadelný ústav, 2011. 271 s. ISBN 978-80-89369-32-4.

POLÁK, Milan. Divadlo v Liptovskom Mikuláši 1830 – 1980. Liptovský Mikuláš: Mestský národný výbor, Okresné osvetové stredisko; Bratislava: Osvetový ústav, [1980]. 159 s.

POLÁK, Milan. Z dejín ochotníckeho divadla v Liptove. Bratislava: Osvetový ústav 1977. 234 s.

SADÍLEK, Vladimír. Človek si zvykne, že ho volajú Gandalf. Keď som bol mladší, volali ma Sandokan. In Naše novinky [online]. 2015 [cit. 2017-08-29]. Dostupné z: nasenovinky.sk

STODOLA, Ivan. Bolo ako bolo. Bratislava: SVKL, 1965.

ŠMELKOVÁ, Anna. Sprievodca po cintoríne v Liptovskom Mikuláši – Vrbici: symbolický cintorín. Liptovský Mikuláš: Múzeum Janka Kráľa, 2007.

Vladimír Sadílek [online]. 2010 [cit. 2017-08-29]. Dostupné z: www.nocka.sk

Internetové zdroje

Cirkevný zbor ECAV [Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania] na Slovensku Liptovský Mikuláš [online]. © 2019 [cit. 2019-03-02]. Dostupné z: www.ecavlm.sk

Múzeum Janka Kráľa [online]. © 2010-2019 [cit. 2019-05-20]. Dostupné z: mjk.sk

Register modernej architektúry Slovenska [online]. © 2019 [cit. 2019-04-03]. Dostupné z: www.register-architektury.sk

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva [online]. © 2016-2017 [cit. 2018-12-11]. Dostupné z: www.smopaj.sk

Martin

Literatúra

BELLOVÁ, Vlasta. Július Barč-Ivan v dokumentoch Archívu Matice slovenskej: k pracovnému zaradeniu Júliusa Barča-Ivana počas dvanásťročného pôsobenia v Martine v rokoch 1942 – 1953). In Zborník Matice slovenskej. Literárna veda 1. Martin: Matica slovenská, 2010. ISBN 978-80-7090-969-0, s. 113-119.

ČAVOJSKÝ, Ladislav. Slovenský divadelný miestopis z čias uhorských. In Javisko. ISSN 0323-2883, 1996, roč. 28, č. 3, s. 19-21.

Divadelné predstavenie „Živeninej“ gazdinskej školy v Turčianskom Sv. Martine. In Národnie noviny, 1920, roč. 51, č. 281.

ĎURIŠKA, Zdenko. Národný cintorín, pomníky a osobnosti. Martin: Matica slovenská, 2007. 331 s. ISBN 978-80-7090-833-4.

HALAŠA, Pavol. Turčianske kasíno v službe národa. In Kmetianum: vlastivedný sborník Turčianskeho múzea Andreja Kmeťa. Martin: Osveta, 1968.

Haló! ...tu Bratislava. In Slovenská politika, 3. 11. 1934, roč. 15, č. 250.

HEJNÝ, V. Spomienky na mimoškolskú činnosť. In Kto dbá o roľu. Martin: [s. n.], 1969.

HLAVAJ, Jozef. Martin: stavebný obraz mesta. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku architektov Slovenska, 1994. 185 s. ISBN 80-900483-9-0.

HRUŠOVSKÝ, Ján. Staromartinské svetlá. In Turiec. Bratislava: Obzor, 1965.

HRUŠOVSKÝ, Ján. Starý Martin v živote a ľuďoch. Bratislava: Bibliotheka, [s. a.].

KOHÚT, J. Krátky nástin divadelných predstavení v Turč. Sv. Martine. In Národnie noviny, 1897, roč. 28, č. 136.

LEGERSKÁ, Viera. Strojár patrí a bude patriť kultúre. In My, strojárstvo – minulosť a prítomnosť. Príloha My – Turčianske noviny. ISSN 0139-6374, 15. 12. 2005.

MÁTEJ. Jozef (ed.). Sto rokov slovenského gymnázia v Martine (1867 – 1967). Bratislava: Obzor, 1967. 590 s.

MLYNARČÍK, Jozef (ed.). Martin: z dejín mesta. Martin: Vydavateľstvo Neografie, 2000. 706 s. ISBN 80-88892-34-1.

Odhalenie pomníkov Pavla Mudroňa a Andreja Halašu. In Hlásnik, 10. 8. 1923, roč. 4, č. 32.

OKTAVEC, František. Martinská obchodná akadémia – jej zrod, činnosť, význam. In Kto dbá o roľu. Martin: [s. n.], 1969.

PÁSTOR, Zoltán. Živena a jej školstvo. In Kmetianum: vlastivedný zborník. Martin: Osveta, 1971, s. 85-108.

POKORNÝ, Rudolf. Z potulek po Slovensku 1. Praha: R. Pokorný, [1884].

Soznamovací večierok slovenskej evanj. Mládeže s akademiou v T. Sv. Martine dňa 7. júla 1934... In Národnie noviny, 1934, roč. 65, č. 78.

SZERDOVÁ-VEĽASOVÁ, Ľubica – KAPIŠINSKÁ, Veronika (eds.). Národné kultúrne pamiatky na Slovensku, okres Martin. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky; Slovart, 2012. 621 s. ISBN 978-80-556-0784-9.

ŠKANDÍK, René. Jozef Gašparík Leštinský – slovenský Kramerius. In GOLIAN, Ján – MOLDA, Rastislav – ŠKANDÍK, René – VALKO, Roland. (Ne)známe príbehy. [Banská Bystrica]: Society for Human studies, 2017. ISBN 978-80-972913-0-3.

Štátna mešť. škola v Turčianskom Svätom Martine... In Národnie noviny, 1920, roč. 51, č. 122.

ŠTEFKO, Vladimír. Divadlo, ktoré vzniklo. Martin: Osveta, 1984. 280 s.

ŠTEFKO, Vladimír. Naďa Hejná. Bratislava: Tatran, 1986. 152 s.

TURZO, Ivan. Maják v tme. Martin: Vydavateľstvo Osveta, 1974. 388 s.

Archívy

VÁROSS, Belo. Prechádzka po starom Martine. Literárny archív Slovenskej národnej knižnice, sign. J 146.

Nitra

Literatúra

FUSEK, Gabriel – ZEMENE Marián Róbert. Dejiny Nitry: od najstarších čias po súčasnosť. Nitra: Mesto Nitra, 1998. 396 s. ISBN 80-967814-9-9.

NOVÁK, Juraj – PROČKA, Richard E. Architektúra 20. storočia v Nitre. Krakow: Towarzystwo Slowaków w Polsce, 2016. 207 s. ISBN 978-83-7490-942-6.

SPIŠÁK, Ondrej. Teatro Tatro: rodinný album. Nitra: Združenie Teatro Tatro, 2011. [67 s.]. ISBN 978-80-971019-0-9.

ŠTEFKO, Vladimír. Divadelná Nitra: 50 rokov slovenského profesionálneho divadla v meste. Bratislava: Obzor, 1989. 423 s.

TOČKA, Imrich. História ochotníckeho divadla v Nitre-Chrenovej. Nitra: Čakanka, 2011. 77 s. ISBN 978-80-970056-7-2.

Archívy

Archív Divadla Andreja Bagara v Nitre.

Archív Antona Števka, riaditeľa Ponitrianskeho múzea v Nitre.

70. výročie Základnej umeleckej školy v Nitre, pohľad do histórie a na súčasnosť na prelome milénia. 1999. Základná umelecká škola v Nitre.

40 rokov trvania ĽŠU v Nitre. 1970. Ľudová škola umenia v Nitre.

Osemdesiate výročie založenia Základnej umeleckej školy Jozefa Rosinského v Nitre. 2009. Základná umelecká škola J. Rosinského v Nitre.

Internetové zdroje

etheatre.sk

sdn.sk

www.dab.sk

www.nitrafest.sk

cenydosky.sk

nitrianskagaleria.sk

oanitra.edupage.org

www.nitra.eu

www.theatre-architecture.eu

Prešov

Literatúra

CESNAKOVÁ-MICHALCOVÁ, Milena. Premeny divadla: inonárodné divadlá na Slovensku do roku 1918. Bratislava: VEDA, 1981. 292 s.

HIMIČ, Peter. Divadlo na východnom Slovensku I.: od počiatkov do roku 1945. Banská Bystrica: Fakulta dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, 2020. 132 s. ISBN 978-80-8206-034-1.

HIMIČ, Peter. Divadelný život Prešova: od počiatkov do polovice 20. storočia. Bratislava: Divadelný ústav, 2014. 283 s. ISBN 978-80-89369-77-5.

KOPAS, Lukáš. Náčrt dejín barokovej školskej hry Spoločnosti Ježišovej v Prešove I. In ESPES: elektronický časopis Spoločnosti pre estetiku na Slovensku [online]. ISSN 1339-1119, 2013, roč. 2, č. 1 [cit. 2018-05-28]. Dostupné na internete: espes.ff.unipo.sk

KOPAS, Lukáš. Náčrt dejín barokovej školskej hry Spoločnosti Ježišovej v Prešove II. In ESPES: elektronický časopis Spoločnosti pre estetiku na Slovensku [online]. ISSN 1339-1119, 2013, roč. 2, č. 2 [cit. 2018-05-28]. Dostupné na internete: espes.ff.unipo.sk

LEHUTA, Emil. Dramatik Jonáš Záborský. Bratislava: Národné divadelné centrum, 1998. 323 s. ISBN 80-85455-82-1.

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta – DLHÁŇOVÁ, Viera. Divadelná architektúra na Slovensku. Bratislava: Divadelný ústav, 2011. 321 s. ISBN 978-80-89369-35-5.

M. T. Predstavenie Čapkovej nemoci v Prešove. In Šariš, 1937, roč. 8, č. 24, s. 2.

SVĚRÁKOVÁ, Jaroslava. Příspěvek k stavebním dějinám budovy. In Prešovské kolégium v slovenských dejinách. Košice: Východoslovenské vydavateľstvo, 1967, s. 301-310.

Sobotište

 Literatúra

BEŇOVÁ, Juliana. Činoherné divadlo v rokoch 1830 – 1920. Od ochotníckeho k profesionálnemu. In ŠTEFKO, Vladimír et al. Dejiny slovenského divadla. I.: (do roku 1948). Bratislava Divadelný ústav, 2018. ISBN 978-80-8190-039-6, s. 49-80.

BEŇOVÁ, Juliana. Divadelná tvár Ľudovíta Štúra. Bratislava: Divadelný ústav, 2015. 35 s. ISBN 978-80-89369-92-8.

JAMÁRIK, Vladimír. Sobotište. Sobotište: Obec Sobotište, 2012. 78 s. ISBN 978-80-89158-30-0.

JURKOVIČ, Samuel. Dejiny slovenského národného divadla nitranského. In Slovenské divadlo, 1962, roč. 10, č. 3, s. 391-409.

JURKOVIČ, Samuel. Dejiny slovenského národného divadla nitranského. In Slovenské divadlo, 1962, roč. 10, č. 4, s. 533-543.

JURKOVIČ, Samuel. Zpráva Slovenského národného divadla nitranského v Sobotišti. In Slovenské divadlo, 1962, roč. 10, č. 1, s. 100-128.

SOCHOROVÁ, Ingrid. Štúrovci pomenovali stromy Lipnici po svojich milenkách. In My Záhorie [online]. 3. 7. 2013 [cit. 4. 7. 2019]. Dostupné na: myzahorie.sme.sk

Trnava

Literatúra

ČAVOJSKÝ, Ladislav. Divadlo v Trnave. Bratislava: Obzor, 1982. 55 s.

ČAVOJSKÝ, Ladislav. Ferko Urbánek alebo Náš divadelný šlabikár. Bratislava: OZ Hlbiny, 2011. 207 s. ISBN 978-80-970986-0-5.

ČAVOJSKÝ, Ladislav. Trnavčanov hudobný a divadelný zápisník. In Slovenské divadlo: revue dramatických umení. ISSN 0037-699X, 2008, roč. 56, č. 2, s. 142-181.

JURČOVÁ, Simonne. Trnava – stopy histórie [online]. 11. 11. 2015, uprav. 13. 11. 2015 [cit. 25. 11. 2020]. Dostupné na: simonnejurcova.blog.sme.sk

KERECMAN, Peter. Vendelín Bohboj Kutlík [online]. [S. a., cit. 25. 11. 2020]. Dostupné na internete: www.nasaadvokacia.sk

ŠIMONČIČ, Jozef. Dejiny Trnavy. Bratislava: Obzor, 1988. 498 s. ISBN 65-035-88.

ŠTEFKO, Vladimír. Slovenské ochotnícke divadlo 1830 – 1980. Bratislava: Obzor, 1983. 504 s.

Trnava 1238 – 1938. Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 1938. 488 s.

Osobná komunikácia

JURČOVÁ, Simona. Apríl 2019. Emailová komunikácia s pracovníčkou Západoslovenského múzea a autorkou kníh o dejinách Trnavy.

Internetové zdroje

trnava-kopanka.webnode.sk

Zvolen

Literatúra

BÁNOVSKÝ, Alexander – POLIAK, Jozef. Zvolen 1918-1989 v príbehoch a spomienkach obyvateľov. Zvolen: Mesto Zvolen, 2014. 269 s. ISBN 978-80-971773-1-7.

BEBEJ, Juraj – MALINIAK, Pavol – ČATAYOVÁ, Silvia (eds.). Zvolen: monografia mesta: 770 Zvolen (1243-2013). Zvolen: Mestský úrad, 2013. 453 s. ISBN 978-80-971236-7-3.

FEHÉR, Mikuláš – RUSNÁK, Igor. Cestou k šesťdesiatke: 60 rokov (1949 – 2009): vydané pri príležitosti 60. divadelnej sezóny Divadla J. G. Tajovského vo Zvolene. Zvolen: Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, 2009. 205 s.

FERENČUKOVÁ, Uršuľa (ed.). Andrej Mojžiš – 90 rokov: rytier v službách divadla. Zvolen: Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene, 2015. 127 s. ISBN 978-80-972014-6-3.

FERENČUKOVÁ, Uršuľa (ed.). Zámocké hry zvolenské – 40 rokov festivalu s dotykom hviezd. Zvolen: Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene, 2013. 124 s. ISBN 978-80-971384-0-0.

LASICA, Hana. Všetko o mojom otcovi. Bratislava: Evitapress, 2014. 142 s. ISBN 978-80-8945296-5.

TURČANOVÁ, Uršuľa. Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene: Divadlo Zvolen 70: 70 sezón DJGT. Zvolen: Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene, 2018. 146 s. ISBN 978-80-570-0061-7.

VANÍKOVÁ, Viera (ed.). Zvolen: monografia k 750. výročiu obnovenia mestských práv. Martin: Gradus, 1993. 376 s. ISBN 80-901392-2-1.