Konzervatórium

V súčasnosti pôsobí na území mesta niekoľko umeleckých škôl. K najvýznamnejším možno zaradiť Konzervatórium na Timonovej ulici ako pokračovateľa bývalého, jediného štátneho konzervatória v meste.

V súčasnosti pôsobí na území mesta niekoľko umeleckých škôl. K najvýznamnejším možno zaradiť Konzervatórium na Timonovej ulici ako pokračovateľa bývalého, jediného štátneho konzervatória v meste. Jeho história siaha do roku 1951, keď vzniklo Pedagogické oddelenie pre prípravu kandidátov učiteľstva hudby pri Hudobnej škole. Až v roku 1959 bolo zriadené štátne konzervatórium, poskytujúce úplné stredné a v pomaturitnom cykle vyššie odborné umelecké vzdelanie. Od roku 1955 pôsobila škola niekoľko desaťročí na Hlavnej č. 93 (vtedajšia Leninova ulica).

Dlhé obdobie sa škola zameriavala na prípravu učiteľov hudobných odborov. Rovnako vychovala aj množstvo absolventov pre potreby orchestra Štátneho divadla Košice a Štátnej filharmónie. V roku 1958 škola otvorila odbory spevu a dirigovania, v roku 1974 za výdatného prispenia vtedajšej umeleckej šéfky baletu Štátneho divadla Marileny Halászovej aj tanečný odbor a až v roku 1986 hudobno-dramatický odbor. V roku 1999 sa škola presťahovala do dnešných priestorov na Timonovej ulici.

Na škole od začiatku vyučovali herci, režiséri, speváci a orchestrálni hráči zo Štátneho divadla Košice. Konzervatórium vo svojej histórii vychovalo nespočetné množstvo orchestrálnych aj sólových hráčov, spevákov, tanečníkov, hercov, dirigentov a skladateľov, ktorí našli uplatnenie nielen v regióne východného Slovenska.