Župný dom

Štvorkrídlová palácová budova bývalého Župného domu je svojou polohou vstupnou bránou do mestskej pamiatkovej rezervácie Horné mesto v Nitre.

Župné námestie 3
Zobraziť na mape

Štvorkrídlová palácová budova bývalého Župného domu je svojou polohou vstupnou bránou do mestskej pamiatkovej rezervácie Horné mesto v Nitre. Na mieste súčasnej národnej kultúrnej pamiatky stál Župný dom už v 17. storočí. Koncom 18. storočia ho nahradila mohutná neskorobaroková palácová stavba. Zásadnejšia neobaroková prestavba budovy sa uskutočnila v rokoch 1874 – 1976 podľa plánov architekta Edöna Dümmerlinga. Definitívnu podobu nadobudol Župný dom v rokoch 1905 až 1908 pri výraznej prestavbe, tvaroslovne uplatňujúcej doznievajúce neoslohy, ale najmä nastupujúcu secesiu. Jej autorom bol architekt Győző (Viktor) Czigler a prestavbu dozoroval nitriansky staviteľ Ján Tomaschek. Budova Župného domu bola s menšími prestávkami od svojho vzniku až do roku 1945 sídlom Nitrianskej župy. 

V rokoch 1923 – 1928 tu ako župan pracoval slovenský spisovateľ Janko Jesenský, ktorý počas svojho pôsobenia významne podporoval rozvoj kultúry v Nitre, čo v archíve Nitrianskej župy dokladá aj množstvo žiadostí o zapožičanie dnešnej Zrkadlovej a Koncertnej sály na kultúrno-spoločenské podujatia. Samotná Koncertná sála bola vybudovaná až v roku 1908 pri spomínanej secesnej prestavbe. Bola miestom realizácie významných koncertov a hudobných podujatí najmä v rokoch 1918 – 1931. V  medzivojnovom období žila Nitra mimoriadne bohatou činnosťou divadelných ochotníckych spolkov a bábkových súborov, ktoré pre realizáciu svojich inscenácií využívali aj priestory Koncertnej sály Župného domu, a to najmä v období pred otvorením Národného domu v roku 1929. 

V rokoch 1965 – 1988 tu sídlila Ľudová škola umenia v Nitre, aj jej Literárno-dramatický odbor. V roku 1983 budovu previedli do majetku i správy Nitrianskej galérie, ktorá sa stala jej hlavným užívateľom. Zaujímavosťou je, že v divadelnej sezóne 1983/1984 Koncertnú sálu využívalo aj Divadlo Andreja Bagara v Nitre, ktorého vtedajšie priestory na Ulici 7. pešieho pluku prechádzali rozsiahlou rekonštrukciou. Koncertnú sálu využívalo DAB v Nitre na skúšky aj uvádzanie inscenácií. Premiéru tu mali tituly Jarné prebudenie (23. 6. 1983, réžia: Jozef Bednárik), Heš, zubatá, heš! (22. 10. 1983, réžia: Martin Kákoš) a rozprávka O cárovi Saltánovi (premiéra 15. 12. 1983, réžia: Jozef Bednárik).