Študentské divadlo pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity

Jeho priamym predchodcom bolo Divadlo poézie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, ktoré založili mladí asistenti z katedry slovenského jazyka a literatúry.

17. novembra 1
Zobraziť na mape

Jeho priamym predchodcom bolo Divadlo poézie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, ktoré založili mladí asistenti z katedry slovenského jazyka a literatúry. Vzniklo v roku 1960 a prvé dva roky ho viedol pedagóg a básnik František Andraščík. Po dvoch rokoch ho nahradil básnik, literárny historik a kritik Imrich Vaško, ktorý svojou činnosťou položil základy systematickej a kontinuálnej práce divadla. Toto obdobie trvalo do roku 1965 (súbor sa už volal Divadielko poézie a hudby FF UPJŠ v Prešove) a charakterizovala ho syntéza viacerých druhov umení (divadlo, literatúra, umelecký prednes, hudba, vernisáže mladých výtvarníkov).

Na prácu tohto súboru od roku 1965 kontinuálne nadviazala nová generácia hercov (študentov) pod vedením absolventa FF UPJŠ v Prešove Karola Horáka. Od tohto obdobia možno badať inklináciu k syntetickému typu divadla, k divadelno-pedagogickej činnosti, hľadaniu nových divadelných foriem. Tým sa prešovské študentské divadlo včleňovalo do celoslovenského kontextu rodiacej sa divadelnej alternatívy konca 60. rokov. Osobnosť dramatika, dramaturga a pedagóga Karola Horáka sa stala určujúcou aj v rokoch tzv. normalizácie. Jeho neúnavná práca zabezpečila „prežitie“ súboru, ktorý sa na začiatku 70. rokov minulého storočia premenoval na Študentské divadlo Slovenského zväzu mládeže pri FF UPJŠ v Prešove. V tomto období badať príklon k tzv. malým javiskovým formám, k netradičnému, nekonvenčnému umeniu a k divadlu generačnému. Tvorcovia nadväzovali na tradíciu poľského avantgardného divadla (najmä divadelníkov ako Tadeusz Kantor a JerzyGrotowski) a biomechaniku ruského režiséra Vsevoloda Emilieviča Mejerchoľda. Súbor absolvoval mnoho zahraničných zájazdov na študentské festivaly (Rakúsko, Švajčiarsko, Poľsko). V 70. a 80. rokoch prešovské Študentské divadlo predstavovalo najvýznamnejší vysokoškolský divadelný súbor v Československu. V jeho inscenáciách hrávalo alebo s ním spolupracovalo mnoho budúcich osobností divadelného, mediálneho, kultúrneho, vedeckého, pedagogického, no aj spoločenského a politického života.