Klobušického palác

Budova nazvaná podľa majiteľov, ktorí tento priestor obývali v časoch, keď bol palácovým komplexom (ten spolu so záhradou siahal až k mestským hradbám). Jedným z nich bol Ondrej Klobušický – hlavný správca rákocziovských majetkov v Hornom Uhorsku.

Budova nazvaná podľa majiteľov, ktorí tento priestor obývali v časoch, keď bol palácovým komplexom (ten spolu so záhradou siahal až k mestským hradbám). Jedným z nich bol Ondrej Klobušický – hlavný správca rákocziovských majetkov v Hornom Uhorsku. Práve uňho v roku 1650 nocoval Ján Amos Komenský na ceste do Blatného Potoka, kde bol pozvaný vyučovať na miestnej škole. S Klobušickým strávil niekoľko dní. Bolo to v dome, ktorý stál na mieste dnešnej budovy, keďže samotný palác bol dokončený až v roku 1781.

Stále divadlo nemal Prešov dlho, preto rodina Klobušických začiatkom 19. storočia zriadila v budove malú divadelnú sálu. V rokoch 1803 – 1804 ponúkla jej časť nemeckej divadelnej spoločnosti, založenej Samuelom Kriegerom, mestským lekárom, ktorý pochádzal zo známej lekárnickej rodiny Christiana Kriegera. Ten sa okrem iného zaslúžil aj o získanie finančných prostriedkov na stavbu župnej nemocnice v Prešove v blízkosti Floriánovej brány (dnes tam sídli hotelová akadémia). Boli to práve výnosy z ochotníckych predstavení, ktoré poslúžili na postavenie nemocnice.

V 60. rokoch minulého storočia bola budova sídlom internátu Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, kde začínalo svoju činnosť Divadielko poézie, neskôr transformované na Študentské divadlo FF UPJŠ, ktoré dlhé desaťročia viedol dramatik, dramaturg a pedagóg Karol Horák.